זכויות העובדים

efrat

זכויות בהריון

הודעה למעסיק על ההריון עובדת המועסקת בעבודה עם חומרים מסוכנים או מקור חום, חייבת להודיע למעסיק על ההריון תוך 10 ימים מרגע שנודע לה עליו.

קרא עוד »
efrat

שעות נוספות

שעות נוספת לשכיר בשכר גלובאלי שעה נוספת היא כל שעה מעבר ל- 8 שעות עבודה ביום (כשעובדים 6 ימים בשבוע), או כל שעת עבודה מעל

קרא עוד »
efrat

אי חידוש חוזה עבודה

אם היה עובד מועבד על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה רואים אותו לעניין חוק זה כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעביד לחדש

קרא עוד »
efrat

פיטורין

מי שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים. מי שעבד כעובד עונתי שתי עונות

קרא עוד »
efrat

שימוע

בטרם פיטורים עומדת לעובד זכות שימוע, שמטרתה העיקרית הינה לאפשר לעובד להזים את טענות המעביד כלפיו בטרם פיטוריו ולנסות ולשכנע את מעסיקו לשנות את החלטתו.

קרא עוד »
efrat

משרתי מילואים

היעדרותו של עובד מעבודתו לרגל שירות מילואים לא תיראה כהפסקה ברציפות עבודתו. איסור פיטורים אסור למעביד לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או

קרא עוד »
efrat

הודעה על שינוי בתנאי ההעסקה

במידה וחל שינוי בתנאי העבודה של העובד, כפי שפורטו בהודעה סמוך למועד תחילת ההעסקה, ימסור המעביד הודעה על כך לעובד בתוך שלושים ימים (אם היה

קרא עוד »
roman

הסכם עבודה

מעסיק חייב למסור לעובד, ולא יאוחר משלושים ימים מיום תחילת עבודתו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העסקה. הודעה זו תכלול את תאריך תחילת עבודתו, האם

קרא עוד »