זכויות בהריון

הודעה למעסיק על ההריון עובדת המועסקת בעבודה עם חומרים מסוכנים או מקור חום, חייבת להודיע למעסיק על ההריון תוך 10 ימים מרגע שנודע לה עליו. כל עובדת חייבת להודיע למעסיק על הריונה עד החודש החמישי. עבודות אסורות, שעות נוספות ועבודת לילה אין להעסיק עובדת הרה בעבודה עם חומרים מסוכנים, או בעבודה מתמשכת בקרבה למקור חום. […]

שעות נוספות

שעות נוספת לשכיר בשכר גלובאלי שעה נוספת היא כל שעה מעבר ל- 8 שעות עבודה ביום (כשעובדים 6 ימים בשבוע), או כל שעת עבודה מעל 8.6 שעות עבודה ביום (כשעובדים 5 ימים בשבוע). שעות נוספות מחשבים לפי אותו היום ולא ניתן לקזז (לדוגמא: עובד שהועסק ביום א’ 12 שעות וביום ב’ רק 3 שעות- זכאי […]

אי חידוש חוזה עבודה

אם היה עובד מועבד על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה רואים אותו לעניין חוק זה כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה לפחות 3 חדשים לפני תום תקופת החוזה. סירב העובד לחדש את החוזה – רואים אותו, לעניין חוק זה, כאילו התפטר. התפטרות אחרת שדינה כפיטורים אם התפטר עובד מחמת […]

התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות

אם התפטרה עובדת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות, אשר אושרה על ידי לשכת סעד או משרד הרווחה והשירותים החברתיים, רואים את זה התפטרותה כמזכה בפיצויי פיטורים בתנאי שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט תקופה של 60 ימים לפחות. התפטרות לרגל העתקת מגורים לעניין פיצויי פיטורים יראו כפיטורים התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו בכל אחד […]

מתי פיטורים אינם פוגעים בזכויות

פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם – אם לא הוכח היפוכו של דבר – כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות העובד לפיצויים. בעניין מוחמד סברי בזבז נ' חברת אוטומט ירושלים דובר על עובד שעבד תקופה של פחות מ11 חודשים ופוטר. בית-הדין קבע כי החוק […]

פיטורין

מי שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים. מי שעבד כעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות – אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים. "עונה" לעניין זה – 3 חדשים רצופים בשנה שבהם עבד העובד לפחות […]

שימוע

בטרם פיטורים עומדת לעובד זכות שימוע, שמטרתה העיקרית הינה לאפשר לעובד להזים את טענות המעביד כלפיו בטרם פיטוריו ולנסות ולשכנע את מעסיקו לשנות את החלטתו. הליך זה חל גם על עובדים במגזר הפרטי, וללא קשר למספר העובדים שנמצאים במקום העסק. אי קיום חובת שימוע יכולה להוביל לביטול הפיטורים ו/או לתשלום פיצויים לעובד שנפגע עקב כך. […]

משרתי מילואים

היעדרותו של עובד מעבודתו לרגל שירות מילואים לא תיראה כהפסקה ברציפות עבודתו. איסור פיטורים אסור למעביד לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו. אם פיטרו – בטלים הפיטורים. היתר לפיטורים מעביד לא יפטר עובד בתקופת היותו בשירות מילואים אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה. לעניין […]

הודעה על שינוי בתנאי ההעסקה

במידה וחל שינוי בתנאי העבודה של העובד, כפי שפורטו בהודעה סמוך למועד תחילת ההעסקה, ימסור המעביד הודעה על כך לעובד בתוך שלושים ימים (אם היה העובד נער עד גיל 18 – תוך שבעה ימים) מהיום שנודע למעביד על השינוי. יוצאים מהכלל: שינויים הנובעים משינוי בדין, למעט עדכון מכוח הדין או מכוח הסכם של תשלומים שהמעביד […]

שכר מינימום למבוגר החל ממשכורת דצמבר 2017

 שכר חודשי – למי שמועסק במשרה מלאה (42 שעות בשבוע החל מאפריל 2018): 5,300 ₪ שכר לשעה – עובדים המשתכרים לפי שעה: 29.12 ₪ פיצויי פיטורין: זכאות לפיצויי פיטורים מי שעבד שנה אחת ברציפות ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו פיצויי פיטורין. פיצויי הפיטורין מחולקים למעין מקדמה שמופרשת לגוף הפנסיוני של העובד, ורכיב השלמה שניתן אך ורק […]